- Regulaminy -

Regulamin strefy treningu

 1. Siłownia przeznaczona jest do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, ćwiczeń ogólnorozwojowych i zajęć sportowych z zakresu kulturystyki.
 2. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z siłowni ma obowiązek zgłosić się do pracownika Good Luck Club w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń.
 3. Przed korzystaniem z siłowni należy dokładnie zapoznać się z regulaminem.
 4. Osoby korzystające z siłowni oraz jej pomieszczeń zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni, przestrzegając tym samym jego wytycznych, a także do kulturalnego zachowywania się.
 5. Uczestnikami zajęć sportowo-rekreacyjnych na siłowni może być młodzież od 16 roku życia. Do 18 roku wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z usług Good Luck Club, podpisana w klubie przy pracowniku Good Luck Club.
 6. Z siłowni mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet na siłownię lub wykupiły jednorazowe wejście na siłownię.
 7. Na siłowni mogą minimalnie przebywać (ćwiczyć) dwie osoby w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 8. Po przyjściu do Good Luck Club należy zameldować się w recepcji i okazać karnet lub wykupić jednorazowe wejście.
 9. Osoby po raz pierwszy korzystające z usług Good Luck Club zobowiązane są do:
  1. wypełnienia formularza zgłoszeniowego/profilu klienta,
  2. złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Klubu,
  3. złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia.
 10. Rzeczy osobiste należy przechowywać w udostępnionych przez Klub szafkach do tego przeznaczonych, znajdujących się w szatniach.
 11. Niedopuszczalne jest zabieranie kluczyków do domu lub pozostawianie rzeczy w szafkach na czas dłuższy niż ćwiczenia. Zalegające w szatni rzeczy będą wyrzucane.
 12. Good Luck Club nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni.
 13. Ze względów higienicznych (brzydki zapach) nie dopuszczalne jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów na czas dłuższy niż ćwiczenia. Zalegające w szatni rzeczy będą wyrzucane.
 14. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony Good Luck Club zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
 15. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
 16. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
 17. Ćwiczący powinien informować obsługę Good Luck Club przed wykupieniem karnetu o wszelkich chorobach i dolegliwościach oraz instruktora, jeśli z takowego usług korzysta.
 18. Klient, który nie posiada zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku przeciwwskazań korzysta z siłowni na własną odpowiedzialność.
 19. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających lub narkotyków.
 20. Good Luck Club nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę Good Luck Club.
 21. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.
 22. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający winien, sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt osobie upoważnionej.
 23. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 24. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu lub przyrządów należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej.
 25. Wskazane jest przynoszenie ze sobą ręcznika (w celu położenia go na tapicerce przyrządów do ćwiczeń).
 26. Zakaz ćwiczenia bez koszulek na przyrządach tapicerowanych.
 27. Wskazane jest nieżucie gumy podczas ćwiczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 28. W siłowni bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe, zamienne – z czystą podeszwą, inne o tego, w którym się przyszło do Good Luck Club.
 29. Podczas kąpieli, w miejscach do tego przeznaczonych obowiązuje bezwzględny nakaz korzystania z ogumionego obuwia (klapki, itp.)
 30. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
 31. W Good Luck Club (na siłowni i w salach fitness) nie rzuca się sztangami, hantlami i talerzami.
 32. Nie wolno kłaść hantli i sztang na tapicerce. Miejsce ich jest na stojakach, specjalnych gumach lub uchwytach.
 33. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek.
 34. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk stoiskowych bądź leżących podczas odpoczynku.
 35. Good Luck Club nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.
 36. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów.
 37. Przy wykonywaniu ćwiczeń sztangą bądź hantlami o znacznym ciężarze wskazana jest asekuracja.
 38. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawiania ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 39. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione.
 40. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych, niedopuszczalnych instrukcją ich obsługi, wprowadzania zmian w korzystaniu z nich, i wprowadzania innych regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
 41. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.
 42. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.
  Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego, użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 43. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.
 44. Za wszelkie rzeczy wartościowe pozostawione w siłowni Good Luck Club nie ponosi odpowiedzialności.
 45. Korzystający z siłowni powinni opuścić salę do ćwiczeń na 5 min. przed zamknięciem Good Luck Club.
 46. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń treningowych – Good Luck Club nie ponosi odpowiedzialności.
 47. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać wykluczone z uczestnictwa w zajęciach siłowych wraz z anulowaniem karnetu bez zwrotu gotówki.
ODWIEDŹ NAS

GOOD LUCK CLUB

ul. Orzechowa 7

80-175 Gdańsk

(wyznacz trasę)

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK

całą dobę

PIĄTEK:

00-23:00

SOBOTA:

06:00-23:00

NIEDZIELA:

06:00-00